บริการเหมาะกับใคร

คนไข้ที่มีโรคประจําตัว หรือโรคเรื้อรัง

คนไข้ติดเตียง ไม่สะดวกกับการเดินทาง

คนไข้ที่มีใบสั่งแพทย์ และต้องการผลตรวจเลือด

ขั้นตอนการให้บริการ (กรณีมีสิทธิการรักษา)

ลูกค้าแจ้ง รายการตรวจ, ชื่อ, HN, วันที่นัดพบแพทย์ และโรงพยาบาลที่ท่านเลือก พร้อม เงื่อนไขสําหรับคนไข้ เช่น โรคประจําตัว, ข้อมูลส่วนตัว (อายุ, น้ําหนัก, เพศ), คนไข้ติด เตียง, เจาะเลือดยาก, คนไข้ติดเตียง, กลัวเข็ม เป็นต้น

โอแคร์ประสานงานกับโรงพยาบาลเรื่องการส่งตัวอย่างเลือด

พยาบาลจากโอแคร์ เจาะเลือดคนไข้ตามใบสั่งแพทย์ ในวัน เวลา สถานที่ ที่นัดหมาย

พยาบาลประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และ นําสิ่งส่งตรวจ ส่งไปปฏิบัติการของ โรงพยาบาลที่ท่านเลือก หรือมีสิทธิการรักษา

โอแคร์ติดต่อคนไข้ เพื่อคอนเฟิม การส่งตัวอย่างเลือด และวันเวลาที่ได้รับผลตรวจ

คนไข้สามารถ เดินทางไปพบแพทย์ โดยที่ผลเลือดอยู่ในระบบของโรงพยาบาลของท่าน

ocare

บริการเจาะเลือดตามใบสั่งแพทย์

โดยพยาบาลวิชาชีพ หรือนักเทคนิคการแพทย์ ราคานี้รวม อุปกรณ์การตรวจ ค่าเดินทาง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


1,500.-

blood-icon

ขั้นตอนการให้บริการ (กรณีต้องการผลแลปจากโอแคร์)

ลูกค้าแจ้ง รายการตรวจ, ชื่อ, HN, วันที่นัดพบแพทย์ และโรงพยาบาลที่ท่านเลือก พร้อม เงื่อนไขสําหรับคนไข้ เช่น โรคประจําตัว, ข้อมูลส่วนตัว (อายุ, น้ําหนัก, เพศ), คนไข้ติด เตียง, เจาะเลือดยาก, คนไข้ติดเตียง, กลัวเข็ม เป็นต้น

พยาบาลจากโอแคร์ เจาะเลือดคนไข้ตามใบสั่งแพทย์ ในวัน เวลา สถานที่ ที่นัดหมาย

โอแคร์ติดต่อคนไข้ เพื่อคอนเฟิม การส่งตัวอย่างเลือด และวันเวลาที่ได้รับผลตรวจ

คนไข้รับผลแลป ผ่านทาง Ocare Report (ระบบรายงานผลจากโอแคร์)

ค่าบริการ รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กรณีส่งเลือด ณ ห้องปฏิบัติการจากโอแคร์

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)200

การทํางานของไต (BUN)160

น้ำตาลในเลือด (FBS)160

น้ำตาลในเลือด (HbA1C)560

อีเลคโทรไลท์ (Electrolute : Na, K, CI, CO)576

ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเบื้องต้น
และยังไม่รวมค่าบริการบุคคลากรทางแพทย์ 1500 บาทถ้วน