Welcome to Ocare

Not Match


Do you have an account ?

PCR for STI 7

แพ็กเกจจุลชีพระบบสืบพันธ์ 7 รายการ

฿5400

การตรวจลงลึกถึงระดับ DNA ในระบบสืบพันธ์ทั้งระบบ เพื่อให้ทราบถึงเชื้อที่มีอัตรายต่อระบบสืบพันธ์หรือมีผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธ์

จำนวน x

รายละเอียดการตรวจ


01

หนองใน

(Gonorrhea)

  • หนองใน (GC)

  • หนองในเทียม (Ureaplasma urealyticum)

02

ระบบสืบพันธุ์

(ระบบสืบพันธุ์)

  • ระบบสืบพันธุ์ (เชื้อไมโคพลาสมา เจนิตาเลียม )

  • ระบบสืบพันธุ์ (โรคไมโคพลาสมา )

  • เชื้อไมโคพลาสมา เจนิตาเลียม (เชื้อไมโคพลาสมา เจนิตาเลียม )

  • โรคติดเชื้อทริโคโมแนส (โรคติดเชื้อทริโคโมแนส)

  • คลามายเดีย (คลามายเดีย)

ใครบ้างที่ควรได้รับการตรวจ

  • ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการเก็บตัวอย่าง