Welcome to Ocare

Not Match


Do you have an account ?

Cancer Screening

แพ็กเกจตรวจหามะเร็งร้าย

฿4550

หากคุณมีประวัติการเป็นมะเร็งในครอบครัวและกังวลในการเกิดโรคมะเร็ง

จำนวน x

รายละเอียดการตรวจ


01

ค่าบ่งชี้มะเร็ง *

(Tumor Marker)

  • ค่าบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

  • ค่าบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)

  • ค่าบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

  • ค่าบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA-125)

  • ค่าบ่งชี้มะเร็งตับ ทางเดินอาหาร (CA19-9)

ใครบ้างที่ควรได้รับการตรวจ

  • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 35- 60 ปี ขึ้นไป มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง มีความกังวลในการเกิดโรคมะเร็งตรวจหาค่าบ่งชี้มะเร็ง กลุ่มมะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ และ ทางเดินน้ำดี มะเร็งต่อมลูกหมาก หรือมะเร็งรังไข่